اداره تجهیزات

 

 اداره تجهیزات

اداره تجهيــز راه انـدازي و تعميــــــــرات آزمايشگاهي در سـال 1375 جهت نيل به اهداف ذيل  تحت نظــــر معاونت پژوهشي تشكيل گرديد و تاكنـون بـــا ارتباط مستمر بـــا دانشكده هــا و گروههــــاي مستفــــل آموزشـي ومسئولين دانشــگاه بخصـــوص معاون محترم پژوهشي توانسته،گام هاي بلندي رادرجهت اعتلاي اين اهداف بردارد.

 تجهيز و راه اندازي آزمايشگاهها، كارگاهها، سمعي و بصري ها و كافي نت هايمـورد نياز گروه هاي مختلف آموزشي ( جديد التأسيس ) .

تكميل و به روز رساني تجهيزات مورد نياز آزمايشگاهها وكارگاه ها وسمعـــــي و

بصري ها و كافي نت هاي گروه هـاي مختلف آموزشـــي (موجود) بــــر اســـــاس استانداردهــــاي سرفصــل دروس عملي رشته هاي مختلف آموزشي .

تكميل و به روزرساني تجهيزات مورد نياز بيمارستان هاي تحت نظر دانشكـــــدهپزشكي گروه هــاي مختلف آموزشي در طول سال تحصيلي .

تجهيز و راه اندازي مراكز رشد و تحقيقاتي مرتبط بـاگروه هاي مختلف آموزشي.

تلاش جهـت بهينه استفاده كـــردن از تجهيزات و سعــي جهت نگهداري وپشتيباني از تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي.

 تعمير و سرويس سيستم ها و تجهيزات مستقر در آزمايشگاه هـا كارگاه هــــــا،

 سمعي و بصري ها و كافي نت ها توسط پرسنل دانشگاه يا خارج از دانشـــــگاه .

تجهيز قسمت هاي مختلف دانشگاه به جديدتريـــــن ماشين هـــــــــاي اداري

 

 

 

فرم ها ی مورد نیاز:

 

1 فرم درخواست تجهيزات آزمايشگاه و كارگاهي
2 فرم درخواست مواد و لوازم مصرفي آزمايشگاهي و كارگاهي
3 فرم درخواست لوازم يا مواد ضروري ( كمتر ازيكصد هزارتومان )
4 فرم خروج كالا از انبار معاونت پژوهشي
5 فرم صورتجلسه تحويل و راه اندازي سيستم هاي خريداري شده با قرارداد
6 فرم درخواست تعميرات و پرداخت وجه آن (كمترازيكصدهزارتومان)
7  
8 فرم درخواست تجهيزات پژوهشي ( استفاده از 5% پژوهشي )
9 فرم درخواست كمك هزينه پايان نامه دانشجويي
10 فرم درخواست خريد كلي
11

فرم درخواست خريدحيوانات

(مخصوص گروه زيست شناسي جهت يك ترم تحصيلي)
12 فرم درخواست تعميرات (بيشتر از يكصدهزار تومان)
13 فرم شارژ كاتريج
14 نمونه فرم ضمانت نامه بانكي دانشگاه

 

معرفي آزمايشگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد

براساس گروه عمده تحصيلي
 
01 02 04
05 03 06