دفتر طرح و برنامه و بودجه

عمده ترین برنامه های دفتر طرح و برنامه و بودجه در سال 1391

 

1- آموزش و راه اندازی سامانه تحت وب به منظور ارزیابی و پایش برنامه راهبردی

2- ارزیابی و پایش عملکرد سال اول برنامه پنجساله دانشگاه

3- بازنگری برنامه راهبردی برای سالهای آتی

4- حسابرسی بودجه پژوهشی واحدها و مراکز دانشگاهی در سال 1390 ( با برگزاری جلسات منطقه ای)

5- ابلاغ بودجه سال 1391 به مناطق، واحدها و مراکز دانشگاهی

6- بکارگیری سامانه تحت وب برای ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی

7- تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه سال 1391 ( بر اساس گزارشات سه ماهه ارسالی از سوی مناطق)

8- برنامه ریزی برای تهیه، تنظیم و تلفیق گزارش پیش بینی بودجه سالانه (1392) کل دانشگاه ( بر اساس گزارشات پیش بینی بودجه تهیه شده از سوی واحدها و مراکز دانشگاهی که به صورت استانی و منطقه ای ارائه
می شود)

9- نظارت بر عملکرد بودجه تحقیقاتی واحدها و مراکز دانشگاهی و صندوق پژوهشی سازمان مرکزی

10- پیگیری طرح متنوع سازی منابع درآمدی (غیر از شهریه) دانشگاه

11-برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با فعالیت های دفتر در سطح مناطق و واحدهای دانشگاهی