شورای پژوهشی

معرفی دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی به عنوان اولین دفتری که در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تاسیس شده، تا امروز بخش مهمی از فعالیت های پژوهشی دانشگاه را در خود جای داده است. این دفتر با اداراتی که در خود دارد، فعالیت های پژوهشی را در چند حوزه به شرح زیر اداره می کند:

1- تدوین سیاست ها و برنامه های پژوهشی

2- تدوین سرفصل تخصیص اعتبارات پژوهشی و نحوه هزینه کرد آن

3- اداره و نظارت بر فعالیت های پژوهشی مطابق با سرفصل های کاری دفتر وتدوین بخشنامه ها و آئین نامه های پژوهشی مرتبط

4- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها

5- اختصاص امتیاز به فعالیت های پژوهشی واحدهای دانشگاهی

با توجه به موارد فوق فعالیت های دفتر امور پژوهشی در پیوستاری منسجم قرار می گیرند که از برنامه ریزی و اختصاص بودجه پژوهشی به هر بخش تا نظارت و ارزیابی و اختصاص امتیاز به فعالیت های پژوهشی را شامل می شود.

دفتر امور پژوهشی تلاش داشته و دارد تا با در نظر گرفتن نیازها و ضروریات دانشگاه و واحدهای دانشگاهی از یک سو و در نظر داشتن مقدورات و ظرفیت های دانشگاه، نسبت به ایجاد فعالیت ها و تسهیلات نو و تدوین آئین نامه های درخور هر فعالیت، به گونه ای عمل نماید تا در برهه های زمانی مختلف بتوان بهترین عملکرد را در انجام فعالیت های پژوهشی صورت داد. لذا با ایجاد همکاری با دیگر دفاتر معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه، نهادها و سازمان های بیرونی و هم چنین مناطق و واحدهای دانشگاهی همواره نسبت به روزآمد سازی فعالیت ها و آئین نامه ها همت گماشته است.

اکنون دفتر امور پژوهشی با در اختیار داشتن بخش عمده فعالیت های پژوهشی دانشگاه درصدد است تا بیش از گذشته و پیش از این که نیازها به حد اضطرار برسند آن ها را شناسایی نموده و تلاش نماید در بازه های زمانی مناسب شرایط و امکانات و نیازهای دانشگاه و اعضاء هیات علمی و دانشجویان را تدارک ببیند. در همین راستا حرکت در جهت تولیدات علمی کاربردی و درآمد زا، جلوگیری از اتلاف منابع، فراهم آوردن امکان ها و شرایط همکاری های برون مرزی و نزدیک سازی آموزش و پژوهش به یکدیگر از دغدغه های اساسی دفتر امور پژوهشی است. 

 

سرفصل های کاری دفتر امور پژوهش

 1. فرصت های تحقیقاتی
 2. طرح های تحقیقاتی
 3. برگزاری کارگاه های روش شناسی تحقیق
 4. شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های پژوهشی
 5. پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
 6. شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی خارج از کشور
 7. شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی داخل کشور
 8. برگزاری همایش های بین المللی، ملی، منطقه ای و داخلی
 9. ایجاد گروه های تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها
 10. انجمن های علمی اساتید و دانشجویی
 11. عضویت اعضای هیات علمی و واحد های دانشگاهی در انجمن های داخل و خارج
 12. پژوهانه
 13. تخصیص امتیاز به فعالیت های پژوهشی واحد های دانشگاهی و اعمال سیاست های سلبی و ایجابی ارتقای واحد های دانشگاهی
 14. تخصیص اعتبار پژوهشی به واحد های دانشگاهی
 15. بررسی و تایید انتصاب و تمدید معاونین و روسای کمیته پژوهش و فناوری واحد ها و مناطق دانشگاهی
 16. اداره دبیرخانه شورای پژوهشی دانشگاه و شورای پژوهشی مناطق
 17. نظارت بر فعالیت شورای پژوهشی واحد ها و مناطق دانشگاهی
 18. نظارت و ارزیابی بر فعالیت های پژوهشی واحدها و مناطق دانشگاهی