معاونت پژوهش و فناوری

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تا دو سال قبل فقط به نام معاونت پژوهشي شناخته مي شد و از آن تاريخ به بعد حوزه فناوري نيز به نام اين حوزه افزوده شد. اين حوزه داراي طول عمري تقريبا معادل با تولد دانشگاه آزاد اسلامي (يعني نزديك به 30 سال) مي باشد. با اين حال با توجه به نحوه شكل گيري و توسعه دانشگاه، روند رشد اين حوزه نيز با فراز و نشيب هايي روبه رو بوده است. طبيعي بود كه در سالهاي اوليه تشكيل دانشگاه، توسعه سريعتري در حوزه هاي آموزشي، عمراني و اداري مالي صورت گرفت. زيرا اين حوزه ها بايد پاسخگوي نيازهاي فوري دانشگاه براي جذب دانشجو، استخدام هيات علمي، توسعه فضا ها و همچنين مراودات مالي همه اين اقدامات، مي بودند. به اين ترتيب در آن دوره، حوزه پژوهش دانشگاه با اينكه وجود داشت ولي در بسياري از اقدامات مورد نياز دانشگاه، حضور نداشت. در اين زمان كه حدود ده سال به طول انجاميد، زير ساختهاي حوزه پژوهش در دانشگاه تقويت شدند و بخشهايي از آن شكل گرفتند. مثل ايجاد آزمايشگاه هاي مجهز و خريد تجهيزات تحقيقاتي مورد نياز آنها، ايجاد كتابخانه ها و خريد هاي سخت افزاري و نرم افزاري مربوط به آنها، تدوين قوانين لازم براي ايجاد راه هاي قانونمند انجام تحقيقات، استخدام اعضاي هيات علمي با كيفيت مناسب كه توانايي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي را داشته باشند و بالاخره تدوين قوانين مالي مورد نياز براي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي. در حال حاضر دانشگاه داراي پژوهش رشد يافته اي است و فعاليتهاي تحقيقاتي اين دانشگاه توانسته است در حوزه هاي داخلي و خارجي موفقيتهاي بسيار زيادي را كسب كند و به عنوان يك دانشگاه مطرح در حوزه تحقيقات، خود را معرفي نمايد.

ساختار سازمانی