همایشها و کنفرانسها

هفتمین همایش استانی توسعه انرزی بادی ایران پ

جهت کسب اطلاعات بیشتربه وبسایت www.irwea.orgویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

دومین جایزه ملی سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.stemcell.isti.irو.یا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

همایش محوریت خلاقیت و نوآوری در مهندسی زیستی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.bioeng.orgویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

سومین همایش بین المللی  معماری ،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

تاریخ برگزاری :تیر ماه 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iacut.com ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان

مهلت ارسال مقالات :1396/2/15

زمان:4خرداد 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.malayeru.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

چهاردهمین کنگره سراسری باکتری شناسی ایران(دانشگاه علوم پزشکی بابل)

مهلت ثبت نام وارسال مقالات:1396/4/31

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.icmb4th.mubabol.ac.irویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

نخستین همایش ملی ارتباطات ورزشی 27 مهر ماه 1396 دانشگاه پیام نور مرکز شهریار

مهلت ارسال چکیده مقالات :15شهریورماه1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی الکترونیکی s.c,pnu@chmail.ir و.یا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

فراخوان نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی (دانش پزوهان و فناوران)

مهلت ثبت نام الکترونیکی وارسال طرح به دبیر خانه :از اسفند ماه 1395تا پایان خرداد ماه 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.irost.orgویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

فراخوان سی ویکمین جشنواره بین المللی خوارزمی

مهلت  ثبت نام الکترونیکی  وارسال طرح به دبیرخانه:از اردیبهشت ماه 1396 تا پایان شهریور1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.irost.org ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

چهاردهمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور استان ایلام

مهلت ارسال مقالات :96/1/20 تا96/2/20

نتایج داوری مقالات :96/4/31

زمان برگزاری همایش :15و16 شهریور 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.conference.pnu.ac.ir/ilam-14thnccp/hami.aspx ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید
 

 

دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری دراستان لرستان

تاریخ و محل برگزاری 31 فروردین و1 اردیبهشت ماه 1396 خرم آباد دانشگاه لرستان

آخرین مهلت ارسال مقالات :20فروردین96

اعلام نتایج داوری :25 فروردین 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iciopl2.iu.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

زمان برگزاری:18و19 اسفند ماه1395

مهلت ارسال مقالات ک2 بهمن ماه 1395

 جهت کسب اطلاعات بشتر به وبسایت www.shaiau.ac.ir ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

کنفرانی بین المللی فناوری و انرژی سبز

زمان برگزااری:7 اردیبهشت 1396

مهلت ارسال مقالات :22/01/1396

اعلام نتایج داوری :26/01/1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.techgreenconf.com  ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

 

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

زمان برگزاری :20 اسفند 95

محل برگزاری: دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم آباد

اخرین مهلت ارسال مقالات کاز روز فراخوان تا15 بهمن 1395

تارخ اعلام نتایج داوری مقالات :3 هفته پس از ارسال اصل مقاله

 تاریخ برگزاری کنفرانس ک20 اسفند 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت WWW.NAECE_CONF.IR ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در علوم پایه 

زمان برگزاری :7 اردیبهشت ماه 1396

آخرین مهلن ارسال مقاله:5/12/95

اعلام نتایج داوری:19/12/95

آخرین مهلت ثبت نام :25/1/96

جهت کسب اطلاععات بشتر به وبسایت WWW.CONF.IAUBA.AC.IR/BSC ویا ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید  

 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

زمان برگزاری:1و2 دی ماه

محل برگزاری:تهران دانشگاه صنعتی شریف

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.irimc.com ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

سومین همایش ملی حقوق بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران "با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی "

زمان برگزاری :28 بهمن 1395

آخرین مهلت ثبت نام :23 بهمن 1395

آخرین مهلت ارسال مقالات :14 بهمن 1395

اعلام نتایج نهایی:21 بهمن 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت CONF.maybodiau.ac.ir ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

محل برگزاری:سالن همایش های بین  المللی شهید بهشتی ،تهران

تاریخ برگزاری ک26-27 بهمن ماه 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.kmiran.com ویا ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

محل برگزاری :استان خراسان رضوی -شهرستان قوچان مجتمع دانشگاه آزاد واحد قوچان 

تاریخ برگزاری :9 الی 11 اسفند 1395

ثبت نام بدون تاخیر:25/11/1395

اعلام نتایج داوری :20/11/1395

آخرین مهلت ارسال مقالات :22/10/1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به  وبسایت www.ichec16.iauq.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

4th IRAN International zeolite conference

تاریخ برگزاری:22و23August2017

محل برگزاری:دانشگاه گلپایگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت WWW.IIZC4.COM ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

The 7th joint Conference on Artificial Intelligence& Robotics And the 9th Robocupiran open international symposium

تاریخ برگزاری :10April2017

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت symp.qiau.ac.ir ویا به ساختمان  پژوهش مراجه نمایید

 

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو درمهندسی عمران،معماری و شهرسازی

تاریخ برگزاری :22 اردیهشت 1396

تاریخ اعلام نتایج داوری :3 هفته پس از ارسال اصل مقاله

اخرین مهلت ارسال مقالات :از روز فراخوان تا20اسفند 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.nacaU-CONF.IR ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

اولین دوره مسابقات کشوری رباتیک کارون کاپ

زمان برگزاری :27و28بهمن 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت wwwkaruncup.com ویا ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

7th Joint Conference on Artifivial lntelligene& Robobtics 9thRobocup iranopen lnternational Symposium

تاریخ برگزاری:january20,2017

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.symp.qiau.ac.ir ویابه ساختمان پزوهش مراجعه نمایید

 

ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت

مهلت ارسال مقالات :30 دی ماه 1395

 زمان برگزاری:13 الی 14 اردیبهشت ماه 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر بع وبسایت conference.olgou.ir ویا ساختمان  پژوهش مراجعه نمایید

 

نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک

تاریخ برگزاری :27و28بهمن ماه 1395

مهلت ارسال مقالات :29دی ماه95

جخت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.congress.iaukhsh.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

پنجمین همایش ملی روانشناسی ،مشاوره و مدد کاری اجتماعی

مهلت ارسال مقالات :13بهمن 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iaukhsh.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

سومین همایش ملی سیستم های هوشمنددر مهندسی برق وکامپیوتر

مهلت ثبت نام:20/02/13969

اعلام نتایج داوری :196/02/1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.minooseminar.ir   ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

مهلت ثبت نام :15دی ماه 1395 الی 30 اردیبهشت 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.farhangi.iau.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

کنفرانس ملی نانو ساختارها؛علوم و مهندسی نانو

تاریخ برگزاری همایش :27 بهمن ماه 1395

آخرین مهلت ارسال آثار :15دی 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.nanoconfkashan.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

دومین جشنواره ملی جامعه+ من با محوریت ویژه عفو و گذشت

تاریخ برگزاری همایش:7 اسفند1395

آخرین مهلت ارسال آثار :30/11/95

جهت  کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.pishgiri-agh.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

همایش علمی و پژوهشی سیمای امام رضا (ع)در فرهنگ و ادب عامه از سری برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)

تاریخ برگزاری همایش:08/05/96

مهلت ارسال مقالات :25/12/1395

تاریخ اعلام آثار برگزیده :31/04/96

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت kermanshah.farhang.gov.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم وزشی

تاریخ برگزاری:11/12/95

مهلت ارسال مقالات :20/11/95

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.con ference.gorganiau.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

سومین کنفرانس ملی محاسبلا توزیعی و پردازش داده های بزرگ

تاریخ برگزاری :26/02/96

مهلت ارسال مقالات :01/01/96

اعلام نتایج داوری :20/01/96

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت dcbdp2017.azaruniv.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

کنفرانس بین المللی عمران، معماری وشهرسازی ایران معاصر

تاریخ برگزاری :مرداد ماه 1396

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iranianconf.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

همایش کارآفرینی و دستیابی به موفقیت در عرصه جهانی در زمینه اقتصاد و تجارت

تاریخ برگزاری:2اسفند 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به  وبسایت www.iauec.ac.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه نمایید

 

اطلاعیه به روسای واحدهای مرکز استان (دبیران هیات های امنای استان ها)،واحدهای جامع مستقل روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ برگزاری :2 اسفند 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.synergyglobal.ir ویا ساختمان  پژوهش مراجعه نمایید

 

همایش بین المللی کار افرینی ،کسب و کار حرفه ای و فروش

تاریخ برگزاری:2اسفند 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.synergyglobal.ir ویا ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

دومين همايش ملي مهندسي نفت ايران

تاريخ برگزاري :4 الي5 اسفند 1395

آخرين مهلت ارسال مقالات 1دي 1395

جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبسايت www.conf.iauo.ac.irويا ساختمان پژوهش مراجعه فرماييد

اولين همايش ملي معماري ماندگار

تاريخ برگزاري همايش 4افند1395

اخرين مهلت ارسال مقالات 30دي 1395

جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبسايت architect.damavandiau.ac.irويا به ساختمان پژوهش مراجعه فرماييد

اولين همايش ارائه راهكارهاي توسعه پايدار شهرومعماري ايراني

تاريخ برگزاري همايش 6بهمن 1395

آخرين مهلت ارسال مقالات14دي1395

جهت كسب اطلاعات بيشتربه وبسايتwww.shaiau.ac.irويا ساختمان پژوهش مراجعه فرماييد

اولين همايش ملي خيرماندگارمطالعه و ارزيابي امور خير در ايران

تارخ برگزاري :  1و 2 اسفند ماه 1395

ارسال چكيده مقالات تا15 دي ماه

ارسال اصل مقالات تا 30 دي ماه

جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبسايت www.ala-conf.ir ,ويا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرماييد

 جهتجهت كسب اطلاعات جدومين همايش ملي انرژي(نگرشي نوبر توليد ،بهروري و ذخيره)همراه با برگزاري كارگاه ها و نشست هاي تخصصي

تاريخ برگزاري :8و9و10دي ماه 95

آخرين مهلت ارسال مقاله 19آذر ماه 95

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایتiaukhsh.ac.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرماييد

نخستين همايش ملي حضوري و غير حضوري باورهاي بنيادين و علوم رفتاري

زمان برگزاري همايش :بهمن 95

آخرين فرصت ارسال مقالات 15دي 95

آخرين فرصت ارسال چكيده مقالات :15آذر95

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت hamayesh.baavar.com  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

ششمين همايش ملي معماري  داخلي و دكوراسيون

مهلت ارسال  چكيده مقالات :25/10/95

مهلت ارسال اصل مقالات:18/11/95

آخرين مهلت ثبت نامدر همايش :20/11/95

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  deconf.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

همايش بين المللي گردشگري ايران و نمايشگاه صنايع وابسته

مهلت ارسال مقالات كامل 1دي 95

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسايتmturd.irو یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

اولين همايش ملي اميكس گياهي

مهلت ارسال مقالات كامل 30 آبان 95

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت plantomics.iausr.ac.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

دومين فراخوان مقاله -كنگره بين المللي جندي شا‍پور-27و28بهمن 95

مهلت ارسال مقالات كامل30آبان 95

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت gundi-shapur.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری وسازمانی

زمان برگزاری:30/02/95

وب سایت:boiconf.ir

oiconference.ir

 

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویی علوم پزشکی کشور-کاشان

زمان  برگزاری:16و19شهریور95

مهلت ارسال مقالات:31خرداد95

وب سایت:src.kaums.ac.ir

 

سومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاداسلامی

زمان برگزاریک5و6خرداد95

وب سایت:www.nanofestival.iausr.ac.ir

همایش ملی شرق شناسی،تاریخ وادبیات پارسی در دانشگاه ایروان، ارمنستان

تاریخ برگزاری:06/03/95

وب سایت:www.adabiatfarsi.com

 

همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تاریخ برگزاری:9/02/95

وب سایت:www.hamayesh-borujerd.ir

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصادوحسابداری دانشگاه تبریز

تاریخ برگزاری:23/2/95

وب سایت:www.ndmconf.ir

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

مهلت ارسال مقالات:20/4/95

اعلام نتایج پذیرش مقالاتک30/6/95

وب سایتکwww.irimc.com

دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی وداده لارویکرد مهندسی برق وکامپیوتر

مهلت ارسال مقالات : 20اردیبهشت95

وب سایت: www.ted2016.ir

اولین کنفرانس ملی معماری وانرژی بارویکرد سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان

مهلت ارسال مقالات: 10فروردین 95

تاریخ برگزاری : 8و9اردیبهشت95

وب سایت :AEC.iaukashan.ac.ir

اولین همایش ملی اخلاق حرفه ای با تاکید برحوزه تعلیم وتربیت دانشگاه ملایر،16اردیبهشت95

وب سایت : www.malayeru.ac.ir

 

پنجمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران5و6اسفندماه برگزاری همایش مذکور به زمان دیگری موکول شده است.زمان برگزاری متعاقبااز طریق وبسایت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور(www.asri.ir)به اطلاع خواهدرسید.

6th joint confernce on Artifical Intelligence& Robotics and 8th ROBOcUP

iranOpen International Symposium

April 9, 2016, Qazvin, Iran,Qazvin Islamic Azad university

www.symp-iranopen.ir

1st International Symposium on Nanotechnology11,12May2016

www.isn2016.iaun.ac.ir

اولین کنفرانس ملی روش های محاسباتی در ریاضی وبیولوژی20-21اسفند94

مهلت ارسال آثار: 1/12/94

زمان اعلام نتایج: 15/12/94

وب سایت:WWW.MCB2016.IAU-SAVEH.AC.IR

هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک5و6اسفند94

مهلت ارسال مقالات : 10بهمن94

وب سایت: WWW.IAUKHSH.AC.IR

پنجمین دوره مسابقات پل فولادی ایران-تهران-دوازدهم اسفند94

وب سایت : WWW.ISSSCONF.IR

هجدهمین مسابقات علمی دانشجویی موسسه بتن آمریکا(ACL)-شاخه ایران

زمان ثبت نام : 10/10/94الی20/11/94

وب سایت: WWW.ACIIRANCHAPTER.ORG

دانشگاه آزاد اسلامی سراب برگزار می کند: اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی9و10اردیبهشت95

وب سایت : www.elt-sarab2016.ir

جشنواره ملی فرهنگ اقوام ومیراث معنوی(دردوبخش اجراهای آیینیو کارگاه های علمی تخصصی)

مهلت ارسال آثار و اجراهابه دبیر خانه:20فروردین 95

اعلام نتایج : 30فروردین95

زمان برگزاری جشنواره : 19االی21اردیبهشت

وب سایت : aghvam.iauk.ac.ir

اولین همایش ملی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی(ره)

زمان : 12اسفند94

مهلت ارسال مقاله : 20بهمن94

اعلام نتایج داوری : 30بهمن94

وب سایت : conf.isc.gov.ir/abru

همایش ملی روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 8و9 اردیبهشت 95

آخرین مهلت ارسال چکیده واصل مقالات : 30بهمن 1394

وب سایت : WWW.Edupconf.ir

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین وکاربردی در مهندسی مکانیک( 20و21 بهمن 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب)

آخرین مهلت ارسال مقاات : 20دی94

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 20دی94

وب سایت : WWW.NAAME2016.هق

 

نخستین همایش ملی زبان های بومی زاگرس با تاکیید بر زاگرس میانی

زمان برگزاری : 19 اسفند94

مهلت ارسال مقالات : 20بهمن94

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/zagrosianvernaculars

پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

9اردیبهشت95

مهلت ارسال چکیده آثار: 20بهمن94

مهلت ارسال اصل آثار: 15اسفند94

وب سایت: www.deconf.ir

اولین جشنواره ملی آب وفاضلاب با رویکرد دانشگاه و صنعت

4و9 اردیبهشت95

زمان ارسال مقالات : 1آبان تا1 اسفند

وب سایت : www.fwandwf.ir

چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران

5و6 خرداد1395

مهلت ارسال مقالات : 10دی94 تا30بهمن94

وب سایت : WWW.conf.isc.gov.ir/urmia

اولین همایش ملی مهندسی برق بارویکرد توسعه پایدار در صنعت برق(باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شیراز وکازرون)

8و9 اردیبهشت ماه 1395-شیراز

آخرین مهلت دریافت مقالات : 20فروردین1395

وب سایت : www.BPJCEE2016

دومین همایش ملی معماری و توسعه

زمان برگزاری :26 فروردین 1395

مهلت ارسال مقالات کامل : 20بهمن1394

وب سایت : www.malayeru.ac.ir

همایش بهینه سازی وروشهای نوین درتصمیم گیری

آخرین مهلت ارسال مقالات:30دی94

زمان برگزاری:28بهمن94

مکان:دانشگاه آزاداسلامی،واحدسنندج

اولین همایش ملی جامعه وخانواده

دانشگاه آزاداسلامی واحداهواز-28بهمن94

آخرین مهلت ثبت نام وارسال چکیده مقالاتک30دی94

وب سایت:WWW.PSFA2016.IR

اولین همایش ملی اطلاعات،ارتباطات،مردم وجامعه

12اسفند94

مهلت ارسال چکیده مقاله:5دی94

مهلت ارسال مقاله کامل:5بهمن94

مهلت ثبت نام:10بهمن94

وب سایت:WWW.ICPS2016.IR

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین وکاربردی درمهندسی مکانیک

20و21بهمن94دانشگاه آزاداسلامی واحدبناب

مهلت ارسال مقالات:20دی94

آخرین مهلت ثبت نام:20دی94

وب سایت:www.NAAME2016.IR

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

مهلت ارسال مقالات:20بهمن94

زمان برگزاری:5اسفند94

وب سایت:www.eiconf.ir

اولین همایش ملی مدیریت،بحران،ایمنی،بهداشت،محیط زیست وتوسعه پایدار

زمان برگزاری:5اسفند94

آخرین مهلت ارسال مقالات:20بهمن94

وب سایت:www.ivconf.ir

دومین سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت بامحوریت توسعه پایدار

آخرین مهلت ارسال مقالات:30بهمن94

تاریخ برگزاری:10اسفند94

ویپب سایت:www.imsym.ir

ششمین همایش ملی حبوبات ایران

9اردیبهشت95-خرم آباد

مهلت ارسال مقاله:30دی94

زمان اعلام داوری:15اسفند94

وب سایت:lorestan.areo.ir

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه وترویج علوم تربیتی،روانشناسی مشاوره وآموزش درایران

آخرین مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات:30بهمن 94

زمان همایش:12اسفند94

وبسایت:www.pcconf.ir

دومین همایش ملی معماری وتوسعه

زمان برگزاری:26فروردین95

مهلت ارسال مقالات:20بهمن94

وب سایت:WWW.malayeru.ac.ir

اولین همایش ملی مهندسی برق با رویکرد توسعه پایدار درصنعت برق

8و9اردیبهشت95

اخرین مهلت دریافت مقالات:20فروردین95

کانال پیام رسان تلگرام:telegram.me/bpjcee2016

وب سایت:www.BPJCEE2016

 

اولین همایش ملی جامعه شناسی تحلیلی(دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی(ره) )

12اسفند94

مهلت ارسال مقالات:20بهمن 94

زمان برگزاری:30بهمن94

وب سایت:conf.isc.gov.ir

ایمیل:sociology@abru.ac.ir

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران

دانشگاه آزادواحدبندرانزلی اسفند94

مهلت ارسال مقالات کاملتا30دی ماه 94

وب سایت:conf.iauaanz.ac.ir

نخستین کنگره ملی شعرعفاف وحجاب

مهلت ارسال آثار:30آذر94

پست الکترونیکی:INFO@mastoorfestival.ir

نخستین همایش ملی تربیت مطهری

موضوع ویژه:معلم درترازجمهوری اسلامی

آخرین مهلت ارسال مقالاله:25اسفند94

زمان برگزاری همایش:12اردیبهشت95سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

وب سایت:www.CFUNAHAD

سومین همایش ملی پژوهش ودرمان درروانشناسی بالینی اردیبهشت95

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:25بهمن94

زمان برگزاری همایش:22اردیبهشت95

وب سایت:www.rtcp3.ac.ir

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(الگوی پایه پیشرفت)

29و30اردیبهشت95

مهلت ارسال مقالات:30دی94

وب سایت:conference@olgou.ir 

سومین همایش ملی شهرالکترونیک

زمان برگزاری:29 اردیبهشت95

اعلام نتایج داوری مقاله ها:30فروردین95

آخرین مهلت ثبت نام:10اردیبهشت95

www.ncec2016.ir

دومین همایش ملی حسابداری ومدیریت باعنوان رویکردهای نوین حسابداری ومدیریت باتکیه براقتصادمقاومتی

مهلت ارسال مقالات:5دی 94

زمان برگزاری همایش:10دی94

وب سایت:am conf.iaukashan.ac.ir

سومین همایش ملی مصالح ساختمانی وفناوری های نوین درصنعت ساختمان درتاریخ بیست ونهم بهمن94

مهلت ارسال مقالات:2بهمن 94

اعلام نتایج:10بهمن 94

آخرین مهلت ثبت نام:16بهمن94

وب سایت:conf.Maybodiau.Ac.Ir

صندوق پستی:89615/175

 

همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

12اسفند94 دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر

مهلت ارسال مقالات:30 دی 94

وب سایت:www.iau-shoushtar.ac.ir

اولین سمیناربین المللی توسعه همکاری های پزشکی-ورزشی،سی وچهارمین کنگره بین المللیSITEMSHوسومین همایش تخصصی پزشکی ورزشی

25لغایت 27آذر94

وب سایتwww.IranSportMed.com-www.imc,ircme.ir

اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه وترویج علوم کشاورزی منابع طبیعی ومحیط زیست ایران هراه بااهدا گواهینامه بین المللی

آخرین مهلت ارسال آثار:10دی94

ارسال بسته های پستی:دی94

زمان کنگره:دی94

وب سایت:www.pdconf.ir

دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین درحوزه مهندسی عمران معماری فرهنگ ومدیریت شهری ایران همراه با اهدا گواهینامه بین المللی

آخرین مهلت ارسال آثار:30دی94

ارسال بسته های پستی:بهمن94

زمان کنگره:بهمن94

وب سایت:www.umconf.ir

دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی وعلوم باغبانی ایران همراه بااهداگواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان

آخرین مهلت ارسال چکیده+اصل مقالات:30آذر94

ارسال بسته های پستی:دی94

زمان همایش:دی94

وب سایت:www.bpconf.ir

همایش ملی بیماری های انگلی مشترک بین انسان ودام

19اسفند94

وب سایت:www.abhariau.cnf.ir

دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین درعلوم جغرافیاوبرنامه ریزی معماری وشهرسازی ایران همراه بااهدائ گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان

وب سایت:www.niconf,ir

اولین همایش ملی معماری ایرانی سلامی شیراززمستان94

تارخ برگزاری:10دی94

وب سایت:www.shiraz.ir/festival/iranieslami

همایش ملی انرژی

تاریخ برگزاری:25و26آذر94دانشگاه آزاداسلامی واحدخمینی

آخرین مهلت ارسال مقاله:10آذر94

وب سایت:www.iaukhsh.ac.ir

بیست ویکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق اریبهشت 95-کرج

اولین فراخوان ارائه مقاله

وب سایت:www.epdc21.ir

 

اولین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

آخرین مهلت ارسال مقاله:10آذر94

زمان برگزاری همایش:13اسفند94

وب سایت:sport94.samav-ac.ir -info@samav-ac.ir

مسابقه ملی رباتیک آزادکردستان اسفندماه 94درواحدسنندج

تارنمای مسابقه:www.robokurd.iausdj.ac.ir

آموزش های تکمیلی مجازی دروس معارف اسلامی(فعالیت کلاسی دروس معارف ویژه دانشجویان)

وب سایت:lms.nahad.ir

جشنواره فعالیت های معارفی استادان معارف اسلامی

زمان برگزاری:ازمهر94

وب سایت:ertegha.nahad.ir

همایش منطقه ای تربیت بدنی وعلوم ورزشی

مهلت ارسال مقالات:30دی94

تاریخ برگزاری:26بهمن94

پست الکترونیکی:hamayesh.borujerd@gmail.com

نخستین همایش ملی یافته های میکروبیولوژی

5و6اسفند94دانشگاه آزاداسلامی واحدلاهیجان

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله:30آذر94

تاریخ اعلام نتایج مقالات پذیرفته شده:30دی94

وب سایت;http://fcfm.liau.ac.ir

اولین همایش ملی پژوهش های نوین درحوزه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی ایران(همراه بااهداگواهینامه ی بین المللی به شرکت کنندگان)

مهلت ارسال آثار:20دی 94 تاریخ برگزاری:بهمن94

وب سایت:www.shconf.ir

همایش ملی مدارس هوشمندوتعلیم وتربیت

تاریخ برگزاری همایش:28و29آبان94

وب سایت:www.SSeconf.ir

 

بسمه تعالی

برنامه های سخنرانی اساتید گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

1- افت تحصیلی، عوامل و راهکارهای پیشگیری

              سخنران : آقای دکتر حسین پیریایی، تاریخ 21/08/94، ساعت 9

2- شیوه نگارش مقالات علمی پژوهشی وISI

              سخنران : آقای دکتر شهرام شهبازی، تاریخ 23/08/94، ساعت 16

3- شیوه پرسش کلاسی

      سخنران : آقای دکتر ناصر جواهری زاده، تاریخ 24/08/94، ساعت 16:30

4- سازمان های سالم و سلامت سازمانی

             سخنران : آقای دکتر محمد جعفر مهدیان، تاریخ 30/08/94، ساعت 16

5- راهکارهای قانونی و غیر قانونی انتصاب مدیران

             سخنران : آقای دکتر حسین پیریایی، تاریخ 07/09/94، ساعت 15

 

 

سومین همایش ملی مصالح ساختمانی وفناوری های نوین درصنعت ساختمان

تاریخ مهلت ارسال مقالات:2بهمن94

اعلام نتیج:10بهمن94

آخرین مهلت ثبت نام:16بهمن94

وب سایت;Conf.Maybodiau.Ac.Ir

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتروبرق

تاریخ برگزاری:19اسفند94

وب سایت:www.RABPJ.IR

محل برگزاری:شهرساحلی رودسر

اولین همایش چشم اندازتکنولوژی کامپیوتروشبکه در2030

مهلت ارسال مقالات:13آذر94

اعلام نتایج:21آذر94

آخرین مهلت ثبت نام:27آذر94

سایت همایش:conf.maybodiau.Ac.Ir

چهارمین همایش ملی شیمی ومهندسی شیمی بارویکرد توسعه صنعت نانو

مهلت ثبت نام:15آذر94

زمان برگزاری:24و25آذر94

وب سایت دانشگاه:www.iauq.ac.ir

وب سایت همایش:ncce2015.iauq.ac.ir

اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی درپرتوقرآن

تاریخ برگزاری:4آذر94

مهلت ارسال مقالات:30مهر94

وب سایت:www.Rahyaaft.ir

دومین همایش ملی گردشگری وتوسعه پایدار

مهلت ارسال مقالات:20اسفند94

زمان برگزاری:28و29اسفند94

وب سایت:www.iscconference.ir

تلفن:07433314223

اولین همایش ملی کامپیوتر

باموضوع:

هوش محاسباتی

سیستم های نرم افزاری

ادوات سخت افزاری

مهلت ارسال مقالات:1بهمن94

زمان برگزاری:12و13اسفند94

وب سایت:www.iscconferences.ir

کنفرانس بین المللی ارزش ومدیریت هزینه

14و15دی ماه دانشگاه تربیت مدرس

وب سایت:www.veconf.com

آدرس گیرنده:بروجردمیدان نواب خیابان یادگارامام مجتمع دانشگاهی امام خمینی-دانشگاه آزادواحدبروجرد

همایش ملی فیزیک وکاربردهای آن

زمان برگزلری:8بهمن94

آخرین مهلت ارسال مقالات:29آبان94

وب سایت:WWW.malayeru.ac.ir

خانه آیلتس -زبان گستر آموزش زبان انگلیسی با روش کانادا IELTS HOUSE

دکتر گودرزی  و استاد اکبری

دارای مدارک بین المللی زبان انگلیسی از کشور کانادا

چهارراه نخی روبروی مسجد نخی خانه آیلتس زبان گستر

 

دوره تخصصی داده کاوی در صنعت و کسب و کار- کاشان

با حضور پروفسور غلامرضا نخعی زاده استاد دانشگاه karlsruhe institute of technology آلمان موسس و مدیر سابق و مدیر سایق دپارتمان داده کاوی در مرکز تحقیقات

شنبه 94/08/09 به مدت 8 ساعت صبح و بعداز ظهر-همراه با صرف ناهار

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید

 

 

 

 

2nd Interntional Conference onUrban Development based on New Technologies

research.iausdj.ac.ir

بیست وچهارمین کنفرانس مهندسی برق ایرانICEE2016

21الی23اردیبهشت95دانشگاه شیراز-ICEE2016@Shirazu.ac.ir

 

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت29و30اردیبهشت 1395

مهلت دریافت مقالات:30دی1394

وبگاه:Conference.olgou.ir

مسابقات کامپیوترعلمی کاربردی موسسات آموزش عالی استان لرستان

بروجرد94

اغازپذیرش مقالات:10مهر94

مهلت ارسال مقالات:25ابان94

ادرس سایت:www.hamaywsh-ac.ir

تماس دبیرخانه:06642469300-3و09106546650

Dentistry&Oral Sciences Source

Powerd by NIC

وب سایت:WWW.NICsoluction.com-www.ebsco.com-info@ebsco.com  

سوگواره عکاسی موبایل ودیجیتال باموضوع عزاداری مردم لرستان درایام دهه محرم

مهلت دریافت اثار:12آبان1394

وبلاگ:http//mahrammoharam.blogfa.com

پست الکترونیک:mfjdlorestan@yahoo.com

نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه های سراسرکشور

ثبت نام:www.ezdevaj.nahad.ir

زمان ثبت نام:11/07/94الی30/07094

 

دبیرخانه حوزوی مرکزالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باهمکاری حوزه های علمیه ومراکزعلمی حوزوی ودانشگاهی دومین همایش ملی رابرگزارمی نمایید-اهداف وراهبردهای پیشرفت ازمنظرقرآن وحدیث

مهلت ارسال مقالات:15آبان94

زمان برگزاری:دی94

ادرس سایت:www.olgou.org

همایش ملی علوم ومهندسی کامپیوتر

اخرین مهلت ارسال مقالات:20مهر94

ادرس سایت:WWW.NCSC2015.IR

ایمیل:Iinfo@NCSC2015.ir

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد وحسابداری

تاریخ برگزاری:26آذر94-مهلت ثبت نام:5آذر94-مهلت ارسال مقالات:22ابان

94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ndmconf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

مرکزپژوهش های صنعتی ومعدنی-سومین همایش ونمایشگاه بین المللی نفت وگازوپتروشیمی ایرانThe3rd international conferance&Exhibition on,Gas and Pettochemical

مرکزهمایش های بین المللی دانشگاهشهید بهشتی22و23آذر94-Shahid Beheshtiniversity Inter national Conferance Center13-14December2015

تجلیل ازمدیران برترنفت گازوپتروشیمی ایران مرکزهمایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی22و23اذر94-به مناسبت هفته پژوهش وفناوری

مهلت ارسال کامل مدارک:15مهر94

INTERNATIONAL CONFERANCE ON OIL,GAS AND PETROCHEMICAL                 

Shahid beheshti university international conferance center December13-14,2015

Dealdline for submission of full paper:octtober30,2015

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ETEDAL.caat.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

فراخوان مقاله و اطلاع رسانی دومین کنفرانس بین المللی استراتژی برند-تهران-29و30 دی94

مهلت ارسال چکیده مقالات: 1394/08/15.

 

پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین-1394/09/26-اصفهان

مهلت ارسال مقالات 1394/08/20

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ETEDAL.caat.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان-مریوان-5و6 آبان 94

مهلت ارسال مقالات 1394/07/06

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://research.iausdj.ac.ir/conferencepage.aspx و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان-تفرش-1394/08/28

مهلت ارسال مقالات 1394/08/10

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://iautb.ac.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

هفتمین همایش ملی سیره علوی با رویکرد همدلی و همزبانی- دانشگاه پیام نور لرستان-خرم آباد

مهلت ارسال مقالات 1394/07/30

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.7SIREHALAVI.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش اعتدال گفتمان  - 25و26 آذر 94 - ایلام

مهلت ارسال مقالات 1394/07/29

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ETEDAL.ILAM.ac.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها-4ال 6 اسفند 94 - تبریز

مهلت ارسال مقالات 1394/08/30

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.2icsda.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز- دامغان - 26-27 آذر94

مهلت ارسال مقالات 1394/07/15

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.NCSPI.damghaniau.ac.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی- سنندج - 15و16 مهر94

مهلت ارسال چکیده: پایان شهریور 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.research.iausdj.ac.ir/conferencepage.aspx و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی -23 و24 مهر94 - سراب

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://iausa.ac.ir/eng-com و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنگره ملی خانواده سالم 94/08/27 - اهواز

مهلت ارسال چکیده : پایان شهریور 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Healthy-Family.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین مدرسه تابستانی پژوهشی ویژه دانشجویان - کیش 14 الی 18 شهریور

مهلت ثبت نام : 1394/05/21 تا 1394/06/05

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Iaukish.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی-19 و 20 آبان 94

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح : 31 شهریور 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.hamayeshpiau2.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح : پایان شهریور 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.khwarizmi.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

هفدهمین جشنواره خوارزمی - تهران

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح : از اردیبهشت 94 تا پایان مرداد 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.khwarizmi.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم-گیلان- 27و28 آبان

مهلت ارسال کامل مقاله : 15مهر 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.csc2015.guilan.ac.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران - 17-19 شهریور94 - ساری

مهلت ارسال مقاله : 93/10/10 تا  94/04/22

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.iscconferences.ir/irsrm و یا سایت پژوهش مراجعه فرمایید

 

فراخوان همایش بین المللی تجلیل از زنان مروج فرهنگ رضوی

مهلت ارسال کامل مقاله : 15 تیر 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.razavi.miu.ac.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

کنفرانس بین المللی مدیریت ارزش و مدیریت هزینه - دانشگاه تربیت مدرس 2016 january

مهلت ارسال کامل مقاله : 29 مرداد 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.veconf.com و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران-دانشگاه شهید بهشتی تهران-14و15 مهر94

مهلت ارسال کامل مقاله : 1394/03/01 الی 1394/05/15

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.IRANLABCO.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی اهداف و راهبردهای پیشرفت از منظر قرآن و حدیث - دیماه 94 - قم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 15 آبان  94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.olgou.org و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

کنگره ملی امام زادگان - طبس 29مرداد 94

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 1مرداد 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.awqaf.ir , www.mighatalreza.ir  یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی و معطر-اول و دوم شهریور 94

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 25 خرداد 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.shk.conf.ir   یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه- تهران - 24و25 بهمن 94

مهلت ارسال مقالات 30 شهریور94 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iipmc.com   یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی 94/07/26 - سما بروجرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.hamayesh-borujerd.ir   , www.borujerd-samacollege.ir یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران - 26 و 27 آبان 94 - تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.icum.ir   یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران - 16 و 17 اردیبهشت 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ISCCONFERENCES.IR/FISH و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه سالم، جامعه سالم

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.ICANC.IR و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران - 4-6 آذر 94

مهلت ارسال مقاله : 4 تیر 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://.edas.info/n19425 و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

اولین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی - تهران

مهلت ارسال چکیده مقالات : 15 خرداد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  WWW.hr 2015.ir ویا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ، با محوریت انرژی های نو

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.ieeerec .ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین مسابقات حرفه ای  رباتیک 29 اردیبهشت تا 1 خرداد - کرمانشاه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ROBOMEDAL.com  وWWW.ROBOMEDAL.IR و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه سالم ، جامعه سالم

مهلت ارسال مقالات 20 اردیبهشت 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ICANC.IR  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران-4-6 آذر 94- تهران

مهلت ارسال مقالات 4 تیر 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://.edas.info/n19425  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

کنفرانس بین المللی چالشهای نوین در مدیریت - اردبیل 18-19 شهریور 94

مهلت ارسال مقالات 20 مرداد 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.NCMconferences.com  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران- 26و27 آبان 94 - دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.icum.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین فراخوان ملی گرامیداشت شهدای دانشجو- بوشهر 27 مهر 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Farhangi.bushehr_samacollege.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت- همدان - شهریور 94

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 94/02/20

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.hknwc.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین همایش دانشجویی و منطقه ای ایدز-دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود-94/02/30

مهلت ارسال مقالات 94/02/20

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگ http://doroudaids.blogfa.com  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر-سیستان و بلوچستان - 16و17 اردیبهشت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق و نمایشگاه جانبی-8و9 اردیبهشت - زاهدان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iaeee-iran.org  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

فراخوان مقاله و ثبت نام چهارمین کنفرانس مهندسی فرآیند -هفتم خرداد94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Processconf.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

فراخوان مقاله و ثبت نام پنجمین کنفرانس علمی - صنعتی چیلر و برج خنک کن -31 اردیبهشت 94

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.HVACconf.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

فراخوان مقاله و ثبت نام چهارمین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی -هفتم خرداد94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Reservoir.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

فراخوان مقاله و ثبت نام هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدیدپذیر ، پاک و کارآمد-31 اردیبهشت 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Renewenergy.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

فراخوان مقاله و ثبت نام چهارمین همایش علمی مهندسی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی - تهران -7 خرداد94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Processconf.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

پنجمین همایش علمی مشعل و کوره های صنعتی - تهران - 31 اردیبهشت 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.koureh.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

فراخوان مقاله و ثبت نام نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی-31 اردیبهشت 94-تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.HVACconf.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

ماهنامه بین المللی نفت و انرژی -فراخوان مقاله و ثبت نام چهارمین کنفرانس مهندسی شیمی و نفت- تهران 7 خرداد 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.choil.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی-19و20 آبان ماه 1394

آخرین فرصت ارسال مقالات 10 تیر 1394 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.hamayeshpiau2.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین همایش کشوری پسته و سلامت - پسته سالم -رفسنجان - 25و26 شهریور1394

مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله : 31 اردیبهشت 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://rphc.rums.ac.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

فراخوان مقاله فصلنامه بیومکانیک ورزشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://biomechanics.iauh.ac.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

3rd International Congress on Nano Science & Nano Technology (ICNT 2015) Istanbul, Turkey, July 2-3, 2015

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.icnt2015pfk.org  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت 5و6 اسفند 1393-تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.managementtools.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری-15-17 مهرماه1394

مهلت ارسال چکیده مقالات : 15 اردیبهشت 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت wave3.kaums.ac.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

مسابقات کشوری سازه های ماکارونی 

به همراه مسابقه ابتکاری گنبد ماکارونی -15 اردیبهشت 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tasim.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (باتکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)-19الی21 شیراز

مهلت ارسال مقالات :1394/02/15

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iceei2015.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی 19-21 آبان 1393-شیراز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iceei2015.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

کنفرانس ملی فناوری ، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

مهلت ارسال مقالات 1 اردیبهشت 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ted2015.ir/   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی - اصفهان 23و24 اردیبهشت 94

مهلت ارسال مقاله : 1394/01/10 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.IEBO.ir/   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

مسابقات کشوری سازه های ماکارونی -5اردیبهشت 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tasim.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری - تهران - 25 اردیبهشت 94

مهلت ارسال چکیده : 15 اسفند 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.bs2015.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

1st INTERNATIONAL POULTRY AND LIVESTOCK NUTRITION CONGRESS

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iau-maragheh.ac.ir/   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی تولیدات ارگانیک دام ، طیور و آبزیان -11و12 اردیبهشت 94-گیلان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iscconferences.ir/organic   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

اولین همایش ملی نانوتکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی-16و17 اردیبهشت - گچساران

آخرین مهلت ارسال مقالات 1394/01/30 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iscconferences.ir/nanoch/fa   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

جشنواره دو سالانه عکاسی معماری سی و سه پنجره-هرند

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.harandiau.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

هفتمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی - زنجان-29و30و31 فروردین 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.kharpa.ir   و www.civilsc.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

International journal of information , security and systems management 

Call For Papers

Artificial inteligent and its Application in engineering

Deadline: March 20 ,2015

 

پانزدهمین اجلاس سراسری روسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- بندرعباس-25-27بهمن93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی 23 ,24 اردیبهشت 94

آخرین مهلت ارسال مقالات 25 بهمن 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.Ncceg.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

چهارمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

آخرین مهلت ارسال مقالات 10 بهمن 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iaukhsh.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست 9و10 اردیبهشت94

آخرین مهلت ارسال مقالات 5 دی الی 20 بهمن 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.3ntac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

International Conference on challenges in ELT & English Litrature :

Facing the current issues

Deadline: April 3 ,2015

 

ارسال فراخوان اولویت های تحقیقاتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.kwpa.gov.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

فراخوان مسابقه طراحی معماری - کرج 

آخرین مهلت ارسال مقالات 3 اسفند 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.art.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

National Conference on Language, Litrature and Translation in Education

Full Paper Submision Deadline: 31 December , 2014

Acceptance Notification: 16 January , 2015

Registration Deadline : 23 January ,2015

 

دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی-29-31 اردیبهشت 94-مشهد

The Second International Applied Geological Congress-Mashhad Branch-19-21 May2015

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iagc2015.com   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی ، شیمیایی و محیط زیست-6و7 اسفند93 - اهر

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس 93/11/30

آخرین مهلت ارسال مقالات 30 بهمن 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.csep1.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی مدیریت و آموزش - ملایر- 17 اردیبهشت 94

آخرین مهلت ارسال مقالات 10 اسفند 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.malayeru.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون - اصفهان

زمان برگزاری 7 اسفند 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.deconf.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 
 

سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه -14 اسفند 93 -بابل

آخرین مهلت ارسال مقالات 25 بهمن 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.mbcg.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

سومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی-مبارکه-30و31اردیبهشت 94

آخرین مهلت ارسال مقالات 20 فروردین 94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.mau.ac.ir/sportconference   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

سومین همایش ملی کامپیوتر- سنندج - 9و10 اردیبهشت 94

آخرین مهلت ارسال مقالات 22 اسفند 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.3nccs.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

هشتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی-دانشگاه کردستان-23و24 اردیبهشت 94

آخرین مهلت ارسال مقالات 26 بهمن 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.agriuok.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم دارویی- 9 بهمن 93-شهرضا

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.naps2015.iaush.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

The 7th symposium of RoboCup Iran Open International

The 5th joint conference of AI & Robotics

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.symp2015-iranopen.ir  ویا http://2015.iranopen.ir/en-gb/symposium یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه-کرج- 29 و30 بهمن 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iuconf3.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی -22و23 اردیبهشت 94-تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ncmp2015.com   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش عوامل موثر بر توسعه استان لرستان-19و20 اسفند93-خرم آباد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت toseahlorestan.lums.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک - خمینی شهر-20و21 اسفند93

آخرین مهلت ارسال مقالات 10 بهمن 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iaukhsh.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی- قوچان-20و21 اسفند 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت mhw2015.iauq.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی-1و2 بهمن 93- کیش

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.mted.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنفرانس ملی تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی-29و30بهمن93-ارومیه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت conference.iaurmia.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

چهارمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون -7اسفند93-اصفهان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت  www.deconf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی رسانه ، ارتباطات و آموزشه های شهروندی-7اسفند93-تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iauet.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

هشتمین سمینار پیل سوختی ایران-6و7اسفند93- اصفهان-نجف آباد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.8ifcs.iaun.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

چهارمین همایش ملی امنیت غذایی -2و3 اردیبهشت 94-سوادکوه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://savadkoohconference.com/4food1394   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

فراخوان همایش منطقه ای شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد-23 و 24 اردیبهشت94

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iscconference.ir/harsin/fa   و یا www.iauharsin.ac.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی -شادگان خوزستان-18و19 اسفند93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.pes1393.ir   و یا www.iaushadegan.ac.irو یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

ششمین همایش منادیان وحدت - سنندج

آخرین مهلت ارسال آثار: 93/10/10

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tebyan-kd.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات - شوشتر-7 اسفند 93

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.bpj-str.ir/ncit   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی سبک های زندگی- تهران 20دی93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.srbiau-lifestyle.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دهمین جشنواره حکمت مطهر دانشگاهیان - آبانماه 1393 لغایت اردیبهشت ماه 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.hekmatmotahar.com   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

کنفرانس ملی وب پژوهی- دانشگاه علم و فرهنگ- 26 ,27 فروردین 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iranwebconf.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی سبک زندگی ، نظم و امنیت - زنجان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.isos.znu.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

برگزاری اولین دوره مسابقات ملی رباتیک - کرمانشاه- 6-9 بهمن

www.robomedal.com

 

دومین دوره ی مسابقات سازه های ماکارونی- الیگودرز-24 آذر

زمان ثبت نام: 7 لغایت 9 آذر

www.civilaligudarz.blogfa.com

 

فراخوا

 

اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند- تهران - 8و9 بهمن 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 29 آذر 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.brandconf.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی مباحث نوین مدیریت بهای تمام شده و بهبود کیفیت-6و7 اسفند- نیشابور

آخرین مهلت ارسال مقاله 30 آذر 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iau-neyshabur.ac.ir/managementacc93   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

برگزاری کنفرانس به میزبانی واحد اصفهان:  1 تا 3 خرداد 1394

" International and Regional Collaboration in Research ,Curriculum Student Experiences "

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iau-asaihl.com   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

اولین همایش بین المللی مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سلامت روان و خوب زیستی روانشناختی-23و24 آذر تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.irca-ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

اندیشه های نوین در تحول صنایع ایران با رویکرد مدیریت جهادی- فیروزکوه

آخرین مهلت ارسال مقاله : 1393/10/30

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.iaufb.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

سومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری های صنعتی-اهواز

آخرین مهلت ارسال مقاله : 25 دی 1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت conference.iauahvaz.org  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش عوامل موثر بر توسعه استان لرستان-19و20 اسفند-خرم آباد

مهلت ارسال مقالات 1 اسفند 1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت toseahlorestan.lums.ac.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

همایش ملی مبانی مدیریت تحول از منظر قرآن و نهج البلاغه- 20 آذر93- دهاقان

مهلت ارسال مقاله: 10 آذر93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.conf.dehaghanun.ir   و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

دومین همایش ملی چشم انداز نطنز-معماری و شهرسازی اسلامی درافق 1404

مهلت ارسال مقالات :93/07/15

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://conf.natanziau.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

The Second Applied Research Conference on English Language Studies

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ElsConf.ir ویابرد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی- زمین شناسی- زیست شناسی - دی ماه 93 - دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.CbgConf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری - دی ماه 93 - دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.GeographyConf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی درمدیریت و حسابداری - دی ماه 93-دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.AMSConf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی - دی ماه 93-دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.AfpiConf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک - دی ماه 93-دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.MathPhyConf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری - دی ماه 93-دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ElmechConf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق ،مکانیک و مکاترونیک - دی ماه 93-دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.ElmechConf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات- دی ماه 93-دانشگاه تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.CITconf.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید.

 

نخستین جشنواره ملی عفو و گذشت - ارومیه

www.pishgiri-agh.ir/index.php/hamayesh-jashnvareha

 

اولین سوگواره ملی میعادگاده عاشورایی دانشجویان- زنجان

مهلت ارسال آثار: از 4 آبان تا 4 دی ماه1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.roozevaghee.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلان شهرها-20 بهمن 93-اهواز

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل 1393/10/10

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت http://conference.iauahvaz.org و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات – بهمن 93- تهران

آدرس وب سایت : www.ictconf.com

 

سومین همایش نقش مردم در نظام اسلامی – قم – پاییز 94

مهلت ارسال مقالات : فروردین 1394

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.hamayesh.iki.ac.irو یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمایید

 

International Symposium on Artificial Intelligent and Signal Proccessing (AISP 2015)

March 3-5,2015 – Mashhad

Http://aisp2015.um.ac.ir

 

ششمین کنفرانس بین المللی گرمایش،سرمایش وتهویه مطبوع-تهران پژوهشگاه صنعت نفت-خرداد94

مهلت دریافت مقالات کامل:30دی ماه93

اعلام نتایج داوری:30بهمن ماه93

مهلت ارسال مقالات نهایی:25اسفند93

اعلام آمادگی برای ارائه کارگاه آموزشی 30دی ماه93

زمان برگزاری 5الی 7خردادماه 94

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.hvac-conference.ir مراجعه نمایید.

 

نخستین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری-دانشگاه غیرانتفایی نیما-محمودآباد-بهمن 93

زمان برگزاری همایش:29بهمن ماه 93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.tmm2015.ir مراجعه نمایید.

 

سومین همایش ملی فناوری نانو(ازتئوری تاکاربرد)موسسه آموزش عالی جامی اصفهان-بهمن93

آخرین مهلت پذیرش مقالات :20آذر93

اعلام نتایج داوری:یکم دی ماه93

مهلت ثبت نام:دهم دی ماه93

زمان برگزاری:30بهمن ماه93

برای کسب اطلاعلت بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.ncnta.ir مراجعه نمایید.

 

دومین کنفرانس ملی علوم وتکنولوژی های نوین زیستی-دانشگاه علوم پایه ملایر-بهمن93

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:یکم آذرماه93

زمان برگزاری:9بهمن 93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.malayeru.ac.ir مراجعه نمایید.

 

همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری دراقتصادومدیریت-حماسه اقتصادی/اقتصادمقاومتی-دانشگاه آزادبابل-اسفند93

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله:یکم آذر93

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات:15آذر93

ارسال مقاله کامل:15دی الی 15بهمن 93

اعلام نتایج نهایی داوری:25بهمن93

پایان زمان ثبت نام فردی وگروهی :22بهمن93

برگزاری:11اسفندماه93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت http://www.iscconferences.ir/eco/fa مراجعه نمایید.

 

کنگره ملی جعفربن موسی الکاظم علیه السلام(پیشوا)-فراخوان آثارهنری،مجازی وعلمی بامحوریت امامزاده جعفربن موسی الکاظم (ع)-موقوفات،آثارتاریخی و...

مهلت ارسال آثار:25آذرماه 93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.jafarebnemusa.ir مراجعه نمایید.

 

کنگره ملی شهدای دانشجو

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.shohadayedaneshjo.ir مراجعه نمایید.

 

همایش ملی مدیریت فرهنگ سازمانی ومنابع انسانی-دانشگاه آزادسنندج-آذرماه93

آخرین مهلت ارسال مقالات :دوم آذرماه93

تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات: دهم آذرماه 93

آخرین مهلت ثبت نام:پانزدهم آذرماه 93

تاریخ برگزاری همایش:19و20آذرماه 93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت http://research.iausdj.ac.ir/conferencepage.aspx مراجعه نمایید.

 

همایش ملی علوم وفناوریهای نوین درصنایع غذایی-دانشگاه آزادتربت حیدریه-دی93

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله:15آبان ماه93

تاریخ برگزاری:11دی ماه 93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.iautorbat.ac.ir مراجعه نمایید.

 

پنجمین دوره سراسری ونخستین دوره بین المللی المپیادرباتیک دانشگاه پیام نور-خوزستان-اسفند93

آخرین مهلت ثبت نام: یکم دی ماه 93

اعلام نتایج داوری :15دی ماه93

زمان برگزاری:5اسفند 93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.pnuopen5.ir مراجعه نمایید.

 

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،راهکارهاوچالش ها-بامحوریت کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست وگردشگری-تبریز-اسفند93

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل(چکیده واصل مقالات): 30آبان 93

اعلام نتایج داوری مقالات :20اردیبهشت الی 20آذر93

زمان برگزاری:5الی 7اسفند93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.icsda.ir مراجعه نمایید.("تمام اطلاعات ثبت شده دقیقاهمانندپوسترمی باشد").

 

همایش نشست مدیریت بحران وحمایت پناهندگان-فراخوان مقاله-آذربایجان غربی-دی93

آخرین مهلت ارسال متن چکیده مقالات:25آبان 93

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات :10آذر93

اعلام فهرست مقالات پذیرفته شده :یکم دی93

زمان برگزاری همایش :دهه اول دی ماه 93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.bafia.moi.ir  مراجعه نمایید.

 

دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز-ضرورت هاومولفه هاازدیدگاه مقام معظم رهبری-دانشگاه آزادابرکوه-آذر93

مهلت ارسال چکیده مقالات: 25مهرماه 93

مهلت ارسال اصل مقالات :5آذرماه 93

تاریخ برگزاری همایش:20 آذر93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.abarkouhiau.ac.ir مراجعه نمایید.

 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت-دانشگاه صنعتی شریف-آبان93

زمان برگزاری:22آبان ماه 1393

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.irimc.com مراجعه نمایید.

 

اولین همایش ملی میکروبیولوژی وبیوتکنولوژی-دانشگاه آزادگرگان-آذر93

مهلت ارسال مقالات:25مهر1393

زمان برگزاری:5آذر1393

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت http://gorganiau.ac.ir مراجعه شود.

 

نخستین جشنواره طراحی آرم لوگوتایپ-سماواحدتبریز-آذرماه1393

آخرین زمان ارسال آثاربه دبیرخانه :15آبان 1393

انتخاب آثاروداوری:15آذر1393

افتتاحیه نمایشگاه:29آذر1393

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.tabriz-samacollege.ir مراجعه شود.

 

دومین کنگره بین المللی سازه،معماری وتوسعه شهری-تبریز-آذر1393

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل(چکیده واصل مقالات):30مهر1393

اعلام نتایج داوری مقالات:10اردیبهشت الی 15آبان 1393

زمان برگزاری:25الی 27آذر1393

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت www.icsau.ir مراجعه شود.

 

 

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم،تغذیه سالم،جامعه سالم-جهادکشاورزی-بهمن 93

آخرین مهلت ارسال مقالات:20آبان ماه 1393

زمان برگزاری:بهمن 1393

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایتwww.icanc.irمراجعه شود.           

 

دومین همایش ملی چالش های مدیریت سرمایه گذاری وسیستم های حسابداری درمناطق آزادبارویکرداقتصادمقاوتی-دانشگاه آزادواحدبین المللی جلفا-اسفند93

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 20دی ماه 93

زمان برگزاری همایش6و7اسفندماه93

برای کسب اطلاعات بیشتربه بردساختمان پژوهش ویاسایت acc.iauj.ac.ir مراجعه شود.

 

نخستين جشنواره ملي نعنا-كاشان-شهريور93

زمان برگزاري جشنواره:20و21شهريور93

مهلت ارسال مقالات:10شهريور93

اعلام نتايج داوري وارسال دعوتنامه:15شهريور93

مهلت ثبت نام دركارگاه ها:18شهريور93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.menthfestival.ir مراجعه نماييد.

 

شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي-شهريور

مهلت ثبت نام الكترونيكي:شهريور93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.khwarizmi.ir مراجعه نماييد.

 

همايش ملي عرفان درادبيات فارسي-دانشگاه آزادگچساران-آذر93

آخرين مهلت ارسال مقالات:5/8/93

اعلام نتايج داوري مقالات:25/8/93

آخرين مهلت ثبت نام:1/9/93

زمان برگزاري:25و26آذرماه

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.iscconferences.ir/lit/fa مراجعه نماييد.

 

 

 

 

سومین همایش ملی کامپیوتر- سنندج

مهلت ارسال مقالات: 15 شهریور 1393

جهت اطلاعات بیشتر به سایتwww.3nccs.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

 

همایش ملی نظم و امنیت- کرمانشاه - بهمن 93

مهلت ارسال مقالات: 30 مهر 1393

جهت اطلاعات بیشتر به سایتwww.krsh-osc.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی اسلامی- 18 آذر93- گلستان

مهلت ارسال مقالات: 31 مهر 1393

جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.minooseminar.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

دوره آموزشی توسعه پایدار و حقوق بشر از منظر اندیشه اسلامی نظام حقوق ایران و موازین بین المللی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید

 

اولین همایش ملی نانو شیمی و نانو تکنولوژی - خوی-21 بهمن 1393

مهلت پذیرش مقالات: 93/7/15

جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://nano.iaukhoy.ac.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

سومین کنفرانس ملی الکترو مغناطیس(مهندسی ایران -کام 1393)- تهران - آذر ماه

مهلت ارسال مقالات: 31 شهریور 1393

جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.iceem.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر- 13 شهریور 1393

مهلت ارسال مقاله : 93/04/20

جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://cnf.ir/eleccomp  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید

 

اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار(با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و منایع طبیعی) بروجرد- 24 مهرماه 1393

مهلت ارسال مقالات 20 مرداد 1393

جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.idehnowin.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید

 

 

 

اولین کنگره ملی سلامت غذا (تولید، تبدیل، مصرف)- کرج

 

مهلت ارسال مقالات: 20 مرداد  1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.nfs2014.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

همایش ملی سبک زندگی اسلامی - سنندج

مهلت ارسال مقالات:  10 مهر 1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.iausdj.ac.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر-گلستان

مهلت ارسال مقالات: 1 شهریور  1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.minooseminar.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

مهلت ارسال مقالات: 30 مرداد  1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.isep_2014.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

کنگره سراسری شهدای دانشجو و طلبه-ملایر- آبان 93

مهلت ارسال مقالات: 15 مرداد  1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.shohada_ malayer.com  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست 6 آذر 93-کرمان

مهلت ارسال مقالات: 10 شهریور 1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به http://krm.srbiau.ac.ir/fa و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 

زمان ارسال مقالات : 93/4/15 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.irimc.com و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران

ارسال مقالات 30 فروردین تا 30 خرداد 93

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.amayesh93.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ-چالوس

ثبت نام اولیه و ارسال چکیده مقاله : 1393/04/20

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.iauc.ac.ir  و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی - یاسوج

مهلت ارسال مقالات : 5 شهریور 1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.cde-pnu.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید.

 

شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه: از فروردین 1393 تا پایان تیر 1393

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.khwarizmi.ir و یا برد ساختمان پژوهش مراجعه فرمائید

 

چهارمين كنفرانس مجازي بين المللي مهندسي كامپيوترودانش(ICCKE2014)-دانشگاه فردوسي مشهد-آبان93

زمان برگزاري :آبان ماه 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت http://iccke.um.ac.ir مراجعه نماييد.

 

بيستمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوترايران-دانشگاه فردوسي مشهد-اسفند93

زمان برگزاري :12-14اسفند1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت http://csicc2015.um.ac.ir  مراجعه نماييد.

 

دومين كنفرانس ملي سرب وروي-دانشگاه آزادزنجان-مهرماه93

مهلت ارسال مقالات :31مردادماه 93

زمان برگزاري: 30مهر93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.nlzc.ir  مراجعه نماييد.

 

اولين كنفرانس ملي الگوريتم هاي فراابتكاري وكاربردهاي آن درعلوم ومهندسي-مازندران-مردادماه93

آخرين مهلت ارسال اصل مقاله :10تيرماه93

اعلام نتايج داوري:25تيرماه 93

زمان برگزاري:16و17مردادماه93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.mha2014.ir  وmha2014.heip.ac.ir مراجعه نماييد.

 

سازمان سنجش آموزش كشوربرگزارميكند

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.sanjesh.org مراجعه نماييد.

 

كنگره سراسري شهداي دانشجووطلبه -دانشگاه آزادملاير-آبان 93

مهلت ارسال آثار :15مردادماه 1393

زمان برگزاري: آبان ماه 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.shohada_malayer.com مراجعه نماييد.

 

نخستين جشنواره ملي كارگاه هاي فني-آموزشي صنعت نفت-اهواز-مهر93

زمان برگزاري : مهرماه 1393

مكان: مجتمع آموزش  فنون اهوازشركت ملي مناطق نفت خيزجنوب

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.FEWPI.ir مراجعه نماييد.

 

همايش بين المللي سيماي حضرت محمد(ص)درهنر-دانشگاه هنرومعماري سيستان وبلوچستان-ارديبهشت94

آخرين مهلت دريافت چكيده مقالات :15شهريورماه 93

اعلام نتايج داوري چكيده مقالات :15مهرماه 93

آخرين مهلت دريافت مقالات كامل :15آبان ماه 93

اعلام نتايج داوري  مقالات كامل : 15دي ماه 93

آخرين  مهلت ثبت نام  :15 بهمن  ماه93

زمان برگزاري همايش :16-17ارديبهشت 1394

نمايشگاه جنبي آثارهنري بامحوريت حضرت محمد(ص):

آخرين مهلت دريافت تصاويرآثار:15آذرماه 93

اعلام نتايج داوري :15بهمن ماه 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت http://seminars.usb.ac.ir/icmra مراجعه نماييد.

 

اولين كنفرانس ملي كامپيوترفناوري اطلاعات وارتباطات-دانشگاه آزادمرودشت-مهرماه93

آخرين مهلت ارسال  مقالات :13تيرماه 93

اعلام نتايج: 7شهريور93

ارسال نسخه نهايي مقاله:15شهريور93

مهلت ثبت نام:15شهريور93

زمان برگزاري :23و24مهرماه 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت www.ccitc.ir مراجعه نماييد.

 

همايش ملي يافته هاي نوين درصنايع شيميايي ودفاعي-دانشگاه آزادواحددامغان-مهر93

آخرين مهلت ارسال مقالات: 20تيرماه93

زمان برگزاري :31شهريورو1مهرماه 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت www.pmrt.ir/nccd مراجعه نماييد.

 

دومين همايش ملي علوم مهندسي كامپيوتر-دانشگاه آزادنجف آباد-مهر-93

ارسال مقاله: اول خرداد لغايت  31تيرماه  93

اعلام نتايج داوري: 31مرداد93

دريافت نسخه نهايي وثبت نام: 15شهريور93

ارسال پيشنهاد كارگاه آموزشي :1 شهريور93

تاريخ برگزاري همايش :29 و30 مهرماه 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساخنمان پژوهش  وياسايت   www.ccse.ir    وccse.iaun.ac.ir  مراجعه نماييد.

 

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت،كارآفريني وتوسعه اقتصادي-قم-شهريور93

مهلت ارسال چكيده مقالات:15تيرماه 93

ارسال اصل مقالات:15مرداد93

زمان برگزاري:20شهريور93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.eme2014.com مراجعه نماييد.

 

پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت واقتصادورزش-اهواز-شهريور93

مهلت ارسال چكيده مقالات:15تيرماه 1393

ارسال اصل مقالات:15 مرداد1393

زمان برگزاري :20شهريور1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.mes2014.com  مراجعه نماييد.

 

كنفرانس ملي مهندسي ارزش ومديريت هزينه-دانشگاه تهران-آذر93

مهلت ارسال اصل مقالات :26مرداد1393

زمان برگزاري :دهم ويازدهم آذرماه 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.conf.iranvalue.org مراجعه نماييد.

 

اولين كنگره ملي آمايش سرزمين درهزاره سوم باتأكيدبرجنوب شرق ايران-دانشگاه آزادزاهدان-آبان 93

ارسال چكيده مقالات:30فروردين تا30 خرداد1393

ارسال اصل مقالات: 5تيرتا1شهريور1393

زمان برگزاري:7و8آبان 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت  http://www.amayesh93.ir مراجعه نماييد.

 

اولين همايش ملي مديريت معنوي-دانشگاه آزاداصفهان-خرداد93

زمان برگزاري: اول خرداد93

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساختمان  پژوهش  وياسايت http://icmi.srbiau.ac.ir مراجعه نماييد.

 

چهاردهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مرداد93

زمان برگزاري :28الي 30 مرداد1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت  www.icfs14.irمراجعه  نماييد.

 

انجمن كشت سلول وبافت گياهي ايران (IAPCTC)

ازكليه علاقه مندان دعوت مي شودجهت عضويت وكسب اطلاعات بيشتربه صندوق پستي 1415254563وياپست الكترونيك iapctc@gmail.com تماس حاصل نماييد.

 

كنفرانس ملي مديريت آموزشي -سالن همايش هاي تلاش تهران-شهريور93

زمان برگزاري :27شهريور ماه 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت www.edumngt.com مراجعه نماييد.

 

اولين دوره مسابقات ملي بتن-دانشگاه آزاداليگودرز-خرداد93

زمان برگزاري :1خرداد1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت www.itssa.ir  مراجعه نماييد.

 

ششمين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي برمبناي عملكرد-دانشگاه تربيت مدرس-خرداد93

آخرين فرصت ارسال مقالات وتجربيات علمي :20ارديبهشت 1393

زمان برگزاري كنفرانس :11و12خرداد1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت www.PBBconference.ir مراجعه نماييد.

 

نخستين همايش كشوري چالش هاوبحران هاي آب درحوزه درياچه نمك-قم-خرداد93

زمان برگزاري :20خرداد1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت  www.qomchamber-water.com  مراجعه نماييد.

 

اولين كنگره ملي حضرت بي بي حكيمه(س)-دانشگاه آزادواحدگچساران-مهر93

آخرين مهلت زمان دريافت مقالات:15مرداد1393

زمان اعلام نتايج نهايي داوري:دهه كرامت مقارن بانيمه دوم شهريور

زمان برگزاري كنگره:دهه ولايت مقارن با 16و17مهرماه 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساختمان  پژوهش ويا سايت  www.bibihakimeh-nc.com  مراجعه نماييد.

 

يازدهمين همايش سراسري مجله نقش معمار-باحضوررئيس دپارتمان معماري دانشگاه ايالتي  پنسيلوانياپروفسورمهردادحديقي-تهران-مرداد93

زمان برگزاري :پنجشنبه 9مرداد93 ازساعت 13الي19

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت  www.naghshe-memar.ir  مراجعه نماييد.

 

اولين همايش سنجش علم ارزشيابي وآسيب شناسي(بروندادهاي علمي)-دانشگاه اصفهان -31ارديبهشت تا1خرداد93

مهلت ارسال متن مقاله :5ارديبهشت

مهلت ثبت نام كارگاه هاي تخصصي :15ارديبهشت

مهلت ثبت نام همايش :20ارديبهشت

براي  كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت/http://research.ui.ac.ir/seminar مراجعه نماييد.

پنجمين دوره مسابقات كشوري مهارتي رباتيك-مركزعلمي كاربردي خانه كارگر-تبريز-شهريور93

زمان برگزاري :27-28 شهريور93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت  www.whrobocup.ir  مراجعه نماييد.

 

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات،ارتباطات وكامپيوتر-تهران-تير93

مهلت ارسال چكيده مقالات:15ارديبهشت 93

اصل مقالات:10خرداد93

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساختمان پژوهش  ويا سايت  www.mitc2014.com  مراجعه شود.

 

دومين كنفرانس بين المللي علوم رياضي،فيزيك،شيمي ونانوتكنولوژي-تركيه(استانبول)July9-11

آخرين مهلت :22 May

زمان برگزاري :  July  9-11

براي كسب اطلاعات بيشتر به بردساختمان پژوهش ويا سايت هاي زير مراجعه شود.

علوم رياضي:    http://icm2014.srpioneers.org   

فيزيك :  http://icp2014.srpioneers.org     

نانوتكنولوژي: http://icn2014.srpioneers.org  

شبمي ومهندسي شيمي:  http://icc2014.srpioneers.org 

 

كنفرانس ملي جامعه شناسي وعلوم اجتماعي -سالن همايش هاي تلاش تهران-خرداد93

زمان برگزاري :22 خرداد 93

براي كسب اطلاعات بيشتر به بردساختمان پژوهش ويا سايت  www.socioconf.com  مراجعه شود.

 

فراخوان مقاله وچهارمين همايش علمي مشعل وكوره هاي صنعتي -صداسيماتهران-خرداد93

زمان برگزاري :29خرداد 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت   www.Koureh.ir   مراجعه شود.

 

فراخوان مقاله وسومين همايش علمي مخازن هيدروكربوري وصنايع بالادستي(علوم وصنايع وابسته)-مركزهمايش هاي صداوسيماتهران-خرداد93

زمان برگزاري :22 خرداد 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت   www.reservoir.ir   مراجعه شود.

 

فراخوان مقاله ودومين همايش علمي مهندسي فرآيندپالايش وپتروشيمي-تهران-خرداد93

زمان برگزاري: يكم خرداد 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت  www.Processconf.ir   مراجعه شود.

 

دومين كنفرانس انتقال حرارت وجرم ايران-دانشگاه سمنان-آبان 93

مهلت پذيرش مقاله كامل :10شهريور 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت  www.ICHMT2014.ir  مراجعه شود.

 

همايش ملي كله باد-معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي لرستان

آخرين مهلت ارسال مقالات: دهم ارديبهشت 1393

براي  كسب اطلاعات بيشتر به بردساختمان پژوهش ويا سايت  www.kallahbad.ir    مراجعه شود.

 

پنجمين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي-مركزهمايش صداوسيماتهران-مرداد93

مهلت ارسال مقاله :30 ارديبهشت 93

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت   www.FSMcenter.com     مراجعه شود.

 

كنفرانس ملي روانشناسي وعلوم رفتاري-سالن همايش هاي تلاش-تهران-خرداد93

زمان برگزاري :29خرداد1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساختمان پژوهش وياسايت   www.psychoconf.com  مراجعه شود.

 

همايش ملي سبك زندگي رضوي (علمي-پژوهشي)-مشهد-دهه كرامت 93

مهلت ارسال چكيده  واصل مقاله :31 ارديبهشت 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت  www.islamic-rf.ir   مراجعه نماييد.

 

همايش فراخوان مقاله مديريت اسلامي درفرهنگ رضوي-مشهد-شهريور93

مهلت ارسال مقالات: 31 تير ماه 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساختمان پژوهش ويا سايت   http://madadcnf.ir  مراجعه نماييد.

 

فراخوان پژوهشي استانداري لرستان

مهلت ارسال : 15 فروردين 1393

براي كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش ويا سايت  www.dap-Ir.ir  مراجعه نماييد.

 

همايش ملي تبيين شخصيت علمي حضرت امام خميني (ره)-دانشگاه حضرت آيت اله بروجردي-ارديبهشت 93

مهلت ارسال مقالات و خلاصه نويسي  تا 15 فروردين 1393

براي كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش وياسايت  www.abruhamayesh.ir   مراجعه شود.

 

اولين همايش منطقه اي معماري،عمران ونقشه برداري-دانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد-93

مهلت ارسال:  تا نيمه اول سال 1393 تمديد شد.

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت   www.1Asc.ir   مراجعه شود.

 

دومين همايش ملي حسابداري ومديريت -دانشگاه آزاداسلامي واحدنور-مهر93

تمديدزمان برگزاري :   تا 30مهر93     

رايانامه ارسال  مقالات  hesabdari2th.melli@yahoo.com  

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساختمان پژوهش ويا سايت  www.iaunour.ac.ir   مراجعه شود.

 

اولين كتابخانه ديجيتال تخصصي درايران

ارسال فايل مقالات به :  submit@sdil.ac.ir

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت   www.sdil.ac.ir    مراجعه شود.

 

كتابخانه تخصصي حقوق-فروشگاه اينترنتي آثارحقوقي

شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8تا20   پنجشنبه ازساعت 8تا14  

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش  ويابه سايت  www.sdil.ac.ir   مراجعه نماييد.

 

همايش ملي اقتصادايران -دانشگاه آزاد اسلامي اليگودرز-ارديبهشت 93

مهلت ارسال  مقالات :10 اسفند 1392

براي كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش  ويا سايت  www.iau-aligudarz.ac.ir   مراجعه نماييد.

 

 همايش ملي معماري ،عمران وتوسعه نوين شهري-كانون ملي معماري ايران-تبريز-ارديبهشت 93

زمان:ارديبهشت 1393

براي كسب اطلاعات بيشتر به بردساختمان پژوهش ويا سايت www.NSIA.IR  مراجعه شود. 

 

 

دهمين همايش ملي علمي پژوهشي خليج فارس-تهران-ارديبهشت 1393

مهلت ثبت نام وارسال مقالات :15 اسفند 1392

براي كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش ويا سايت www.istta.ir ,  www.persiangulf-co.ir  مراجعه شود.

 

سومين همايش ملي چالش ها وضرورتهاي تحول درنظام اداري ايران -دانشگاه آزاداراك

زمان:6و7 اسفند 1392

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت  و www.pazhoheshgaran.ir    www.1s1.ir    مراجعه شود.

 

سومين همايش علمي:مخازن هيدروكربوري وصنايع بالادستي-تهران-هم انديشان انرژي كيميا-خرداد93

زمان: 8 خرداد 1393

براي كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش ويا سايت www.reservoir.ir   مراجعه شود.

 

چهارمين همايش علمي مشعل وكوره هاي صنعتي -تهران-هم انديشان انرژي كيميا-29خرداد93

زمان :زمان 29خرداد 1393 

براي كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش ويا سايت www.Koureh.ir  مراجعه شود.

 

پنجمين همايش علمي تخصصي:انرژي هاي تجديدپذيروپاك-تهران

زمان :اول اسفند1392

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويا سايت  www.Renewenergy.ir  مراجعه شود.

 

فراخوان مقاله وثبت نام سومين همايش انرژي بادوخورشيد-هم انديشان انرژي كيميا-تهران

زمان همايش:يك اسفند 1392

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت  www.windconf.ir  مراجعه شود.

 

چهارمين كنفرانس هوش مصنوعي ورباتيك-ششمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزادايران فروردين 93

ثبت نام وارسال مقالات قابل ارائه:24 اسفند 92

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت http://2014.iranopen.ir/symposium   مراجعه شود.

 

هفتمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي-دانشگاه كردستان 24-25ارديبهشت 93

آخرين مهلت پذيرش  مقالات :30 بهمن 92

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.caar.ir  مراجعه شود.

 

هشتمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني -تهران خرداد1393

مهلت ارسال آثار:20فروردين 1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت www.quran.ac.ir و  www.quraniran.ir مراجعه شود. 

 

اولين دوره مسابقه ملي طراحي لرزه اي سازه ها واولين سمينار ملي مهندسي زلزله بهسازي ومقاوم سازي لرزه اي سازه هاومديريت بحران-دانشگاه خواجه نصيرواميركبير-تهران

زمان 19 و20 اسفند ماه 1392

براي كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش ويا سايت  www.aut.ac.ir  ويا www.kntu.ac.ir  مراجعه شود.

 

ششمين دوره ي مسابقات كشوري سازه هاي ماكاروني -دانشگاه زنجان

زمان:10تا13اسفند 92

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت  www.kharpa.ir   مراجعه شود.

سومين دوره مسابقات ملي بازي سازي رايانه اي-دانشگاه آزاداسلامي واحدكاشان 

زمان:ارديبهشت ماه  1393 

براي كسب اطلاعات بيشتربهبردساختمان پژوهش وياسايت www.IRANGDC.IR   مراجعه شود.

 

همايش ملي اقتصادمقاومتي؛چالش ها وراهكارهاي پيش رو-دانشگاه آزادواحد ايلام 21-22ارديبهشت

آخرين مهلت ارسال مقالات:10اسفند92

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش وياسايت http://forum.bpj.ir/eilam-eco  مراجعه شود.

 

دهمين همايش سراسري نقش معمار(متدولوژي وروندطراحي معماران معاصرايران)تهران -22اسفند

مهلت  ثبت نام: 18اسفند92

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش يابه سايت  www.naghshe-memar.ir  مراجعه شود. 

 

اولين همايش ملي مجازي علوم زمين-آذربايجان غربي-24اسفند

مهلت ارسال مقالات:30بهمن سال92

براي كسب اطلاعات بيشتربه بردساختمان پژوهش ويابه سايت   www.geocku.ir  مراجعه  شود.

 

فراخوان مقاله وثبت نام چهارمين همايش علمي:بازرسي و ايمني صنعتي

زمان برگزاري:10بهمن1392

تهران،مركز همايش هاي صدا وسيماwww.safetyconf.ir

 

 فراخوان مقاله وثبت نام سومين همايش :انرژي باد و خورشيد

زمان همايش:يكم اسفند1392

تهران ،مركز همايش هاي صدا وسيماwww.windconf.ir

 

فراخوان مقاله وثبت نام پنجمين همايش علمي تخصصي:انرژي هاي تجديد پذير وپاك

تهران،اول اسفند 1392

مركز همايش هاي صدا وسيماwww.renwenergy.ir

  

فراخوان مقاله و ثبت نام چهارمين همايش علمي مشعل و كوره هاي صنعتي

تهران،29 خرداد1393

مركز همايش هاي صدا وسيماwww.koureh.ir

 

 فراخوان مقاله  ثبت نام دومين همايش علمي:مهندسي فرايند

تهران ،اول خرداد1393

براي كسب اطلاعات بيشتربه برد ساختمان پژوهش ويا به www.procssconf.ir مراجعه نماييد

 

سومين همايش علمي:مخازن هيدروكربوري و صنايع بالا دستي

تهران 8خرداد1393

مركز همايشهاي صدا وسيما www.reservoir.ir

  

 چهارمين همايش علمي:مديريت اب،پساب وپسماند

26دي 1392

جهت كسب اطلاعات بيشتر به برد ساختمان پژوهش ويا به www.mobadel.ir مراجعه شود

 

 

کنگره ملی گفتمان مهدویت - خمینی شهر- 18 و 19 اسفند 92

مهلت ارسال:  92/11/10

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://seminar.iaukhsh.ac.ir برد حوزه پژوهش مراجعه فرمائید.

 

اولین همایش میکروب شناسی نوین - جهرم- 3 اسفند 92

مهلت ارسال مقالات: 30 آبان 92

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتwww.jia.ac.ir  برد حوزه پژوهش مراجعه فرمائید.

 

جشنواره حکیم جرجانی - 28-30 فروردین 93- تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.iqc12.ir برد حوزه پژوهش مراجعه فرمائید.

 

سمپوزیوم نانو 93 - نجف آباد- 23 و 24 اردیبهشت 93

مهلت ارسال مقاله : 92/11/20

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتnano-sym93.iaun.ac.ir برد حوزه پژوهش مراجعه فرمائید.

 

دومین همایش منطقه ای کاربرد سیستمهای هوشمن